Υπηρεσίες Courier & Express (Ταχυμεταφορές)

Courier Express service

Ταχυμεταφορές διεθνώς από & προς την Ελλάδα ή τρίτες χώρες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ανασυσκευασία
  • Δωρεάν γκρουπάρισμα μικρο-αποστολών ανταλλακτικών πλοίων
  • Αποθήκευση
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Παράδοση κατ’ οίκον
  • Παρακολούθηση αποστολών
  • Ανταγωνιστικό κόστος μέσω διεθνών συμβάσεων